Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Сүнс" драма | Ост-ууд шууд татахаар Ghost Ost
 • "Сүнс" драма | Ост-ууд шууд татахаар Ghost Ost 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.51 PM (2012-07-11)


  Сүнс драма-ны Ост-уудыг шууд татахаар хүргэж байна. Бүх Остууд нь гоё болохоор татаад аваарай...


   
  Сүнс (Ghost)  Drama OST-ууд Шууд татах

  Сүнс (Ghost) Drama Part 1 OST

  Part 1
   

  Track List : BlockB Хамтлагийн дуулсан Burn Out
   

   

  01 Burn Out

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ghost Korean Drama Part 2 OST

     Part 2
  Full Album Part 2  Татах
  Ост жагсаалт :
  01. 그리워 운다
  02. 그리워 운다 (inst.)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ghost Korean Drama Part 3 OST  Part 3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Сүнс (Ghost) Part 4 OST -Lee Soo Young

  Жагсаалт :

   
   
   
   
   
   
   

   

   


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-11) Ïðîñìîòðîâ: 1540 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.5/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: yoome

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.195  |  Огноо: (2012-07-13)

  () | 2012-07-13 | Баасан|12.12 PM
  hi goy site bna tsaashda koreannure shig sn bgarai hehe.naidjii shuu!tegd ene hezee agrsan kino yum be ene kinog oruulah bolomj bnu?

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû