Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Охидын хамтлагийн гишүүдийн нас
 • Охидын хамтлагийн гишүүдийн нас 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.36 PM (2013-03-06)


  Охидын хамтлагийн насны чартийн хариу олон интернэт хайгчдийг гайхшрууллаа.

  Олон нийтийн сайт дээр, чарыг тавьж, "Энд тийм их ялгаа байсан гэж үү? Охидын хамтлагийн насны байр” гэсэн гарчигтай тавигджээ.

  Уг чартад 108 гишүүдийн насыг байршлуулан тавижээ. After School, 2NE1, Brown Eyed Girls, Davichi, T-ara, KARA, Girls’ Generation, мөн бусад ихидын хамтлагийн гишүүдийг оролцуулсан юм.

  1980-85 онд төрсөн хэсэг нийт 8н гишүүд багтсан юм. Үүнд After School-н Kahi, 2NE1-ий Park Bom мөн Dara, Brown Eyed Girls-ийн Narsha, Miryo, мөн JeA, гэх мэт гишүүд багтжээ. Драа нь 1986-90 онд T-ara-ийн Boram, 4minute-ийн jiyoon гээд нийт 56 хүн оржээ.

  After School-ийн Kahi (1980) болон хамгийн залуухан A Pink-ийн Hayoung (1996)-ий хооронд 16 насны зөрүү гарж байгаа юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-06) Ïðîñìîòðîâ: 648 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû