Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Охидын хамтлагийн гишүүдээс хамгийн хөөрхөн нь
 • Охидын хамтлагийн гишүүдээс хамгийн хөөрхөн нь 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.27 AM (2013-05-14)

  Саяхан нийт 22,104 хүний саналаар охидын хамтлагуудаас хамгийн хөөрхөн гишүүдийг нь шалгаруулжээ.  1. Suzy 29%-ийн саналаар

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/05/13/69616-miss-a-suzy-beats-girls-generation-yoona-for-number-1-spot-for-most-be.jpg

  2. Yoona 25%-ийн саналаар

  http://2.bp.blogspot.com/-c_HScGV9yqY/UOg7389ClsI/AAAAAAAAGFA/Q5YSP7x08cA/s1600/YOONA-SNSD-COMEBACK-STAGE-2013-PHOTO+(9)_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  3. Krystal 9%-ийн саналаар

  http://4.bp.blogspot.com/-Fdfi-bqSQo8/UV0OIQyeaxI/AAAAAAAAC-k/orljDmZsKw4/s1600/krystal+jung+f(x)+(8).jpg

  4. Dara, Hyuna, Hara нар адилхан 6%-ийн саналаар

  http://static2.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/05/20130510_dara_beanie1.jpg

  http://www.wewantkpop.com/images/h/hara_and_hyuna_on_the_set_of_invincible_youth-1904.png

  5. Sunhwa 4%-ийн саналаар

  http://theseener.com/rankup_module/rankup_board/attach/secret1/thumb_13606667198992.jpg

  6. Jiyeon, Dasom нар 2%-ийн саналаар тус тус оржээ.

  http://2.bp.blogspot.com/-XEL7nwYMs_0/UOci-74-elI/AAAAAAAAF10/d_Bo6QrCgCM/s1600/jiyeon-red-carpet+(1).jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-14) Ïðîñìîòðîâ: 999 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû