Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Oхидоос ч илүү царайлаг эрэгтэй 20 Idol-ууд
 • Oхидоос ч илүү царайлаг эрэгтэй 20 Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.56 AM (2013-06-04)


  MBC телевизээс Oхидоос ч илүү царайлаг эрэгтэй 20 Idol-уудыг шалгаруулжээ...


  1. Sungjong (INFINITE)

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_lnj8x3sBLl1qhzovzo1_500.jpg

  2. Taemin (SHINee)

  http://www.asianpopcorn.com/battle_images/taemin_shinee-200902250010213.jpg

  3. Dongho (U-Kiss)

  http://1.bp.blogspot.com/-FSS6T8n9twI/UHnPMIInMQI/AAAAAAAAASY/-G2GdtvLp0M/s1600/dongho+tumblr_mbsmeu1F9d1rv5n9n.jpg

  4. Jokwon (2AM)

  http://oneasiaa.files.wordpress.com/2011/03/jokwon_270311.jpg

  5. Heechul (Super Junior)

  http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/Hee-Chul-super-junior-1237970_500_397.jpg

  6. Dongjun (ZE:A)
  7. Chunji (Teen Top)
  8. Hongki (FT Island)
  9. Thunder (MBLAQ)
  10. Shindong (Super Junior)
  11. Kevin (U-Kiss)
  12. Sungmin (Super Junior)
  13. Wooyoung (2PM)
  14. Sungjae (BTOB)
  15. Junsu (JYJ)
  16. B1A4
  17. G-Dragon (Big Bang)
  18. TOP (Big Bang)
  19. GO (MBLAQ)
  20. Kwanghee (ZE:A)
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 1143 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû