Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нетизенчүүд: Алдартай Entertainment-уудыг харьцуулж байна
 • Нетизенчүүд: Алдартай Entertainment-уудыг харьцуулж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.48 PM (2013-03-04)


  Зүүнээс баруун талруу: 1. SM, Cube, DSP Media 2. YG, Loen, Starship 3. JYP, Core Contents Media, Dream Tea

  нэгтэгсэн компаниудын зургыг онлайн нийтийн зөвлөлд Нетизенчүүд харьцуулж мөн барилгуудын ялгааны тухай бичжээ.

  Нетизенчүүд маш хурдан SM Entertainment яг хотхоны байр шиг харагдаж байгааг, YG Entertainment үйлдвэрийн компани шиг, JYP Entertainment театр шиг, Cube кафе шиг, Loen банк шиг, Core Content Media оффисын байр шиг, DSP Media баячуудын байшин, Starship зуслангийн харш, мөн Dream Tea хотын байшин шиг гэдгийг олж харжээ.

  Нэтизнүүд бичихдээ, "YG-ийн барилга үнхээр гайхалтай.” , "Loen яг компаны барилга шиг харагдаж байна шүү.” , "SM инээдтэй юм аа.” , "SM дотор талаасаа илүү дээр харагддаг.”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 716 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû