Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Loen entertainment-аас шинээр гарч ирж буй эрэгтэй хамтлаг
 • Loen entertainment-аас шинээр гарч ирж буй эрэгтэй хамтлаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.12 PM (2013-04-14)
  image

  LOEN entertainment анхны эрэгтэй хамтлагаа дэбут хийлгэх гэж байгаа билээ. 5 гишүүнээс бүрдсэн уг хамтлагийн нэр нь History юм байна. Мөн тэд Alternative чиглэлийн хамтлаг бөгөөд нэг чиглэлээр биш олон төрлийг гаргах ч өөрсдийн гэсэн стиллтэй байна гэсэн байна.
  LOEN ent-ийн төлөөлөгч "Тэдний нэр "His Story” гэсэн үгнээс үүсэлтэй. Мөн тэд өөрсдийнхөө стиллээр хөгжмийн fan-үүдийн зүрх сэтгэлийг татна гэдэгт итгэлтэй байна” гэжээ.
  Одоогоор зөвхөн 2 гишүүн буюу Kim Shi Hyung Jang Lee Jung нарын зураг гарсан байгаа бөгөөд бусад гишүүдийн зураг 4 сарын 15-наас эхлэн гарах юм байна.

  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-14) Ïðîñìîòðîâ: 497 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû