Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хоорондоо хамгийн сайн найзын холбоотой Idol-ууд
 • Хоорондоо хамгийн сайн найзын холбоотой Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.52 PM (2013-06-06)


  Хоорондоо хамгийн сайн найзын холбоотой Idol-уудыг танилцуулж байна...  #10 – Taemin (SHINee) & Kai (EXO-K)  #9 – UEE (After School) & Hyosung (SECRET)  #8 – Key (SHINee) & Woohyun (Infinite)

   


  #7 – LeeJoon (MBLAQ) & Onew (SHINee)  #6 – Seungho (MBLAQ) & Soyeon (T-ARA)   #5 – Jonghyun (CNBLUE) & Jonghyun (SHINee)  #4 – Junsu (JYJ) & Eunhyuk (Super Junior)  #3 – Jaejoong (JYJ) & Hyunjoong (SS501)  #2 – IU & Suzy (miss A)

   

  #1 – Hyuna (4Minute) & G.NA
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-06) Ïðîñìîòðîâ: 1400 | Ðåéòèíã: 5.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû