Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хэт их ядарснаасаа болоод нам унтаж буй Idol-ууд
 • Хэт их ядарснаасаа болоод нам унтаж буй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.59 PM (2013-04-29)


  Хэт их ядарснаасаа болоод нам унтаж буй Idol-ууд...

  JYJ‘s Jaejoong


  Girls’ Generation‘s Yuri  KBS "Invincible Youth” Season 1-ийн үеэр. 


  T-Ara‘s Jiyeon болон 2AM‘s Jinwoon "Dream High 2.” драма-ийн зураг авалтын дараа.

   

  Lee Seung Gi KBS "1 Night and 2 Days”-ийн үеэр.


  Park Bom


  JYJ‘s Yoochun


  T-Ara‘s Eunjung


  Girls’ Generation‘s Taeyeon‘ Thailand явах замдаа онгоцон дотор.


    2PM‘s Wooyoung


  ZE:A‘s Siwan, Hyunsik болон Kwang Hee  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-29) Ïðîñìîòðîâ: 1063 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû