Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлагынхаа гол нүүр царай болсон TOP 30 Idol
 • Хамтлагынхаа гол нүүр царай болсон TOP 30 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.42 PM (2013-06-01)  Хамтлагынхаа гол нүүр царай болсон Top 30 Idol-ыг MBC телевизээс шалгаруулжээ...

   
  1.2PM's Nickhun
  2. ZE:A's Siwan
  3. Kim Hyunjoong
  4. Super Junior's Siwon


  5. SHINee's Minho

   

  6. SNSD's Yoona


  7. miss A's Suzy
  8. CNBLUE's Yonghwa
  9. KARA's Hara
  10. 2NE1's Sandara
  11. JYJ's Yoochun


  12. INFINITE's L


  13. f(x)'s Sulli


  14. Big Bang's TOP
  15. B2ST's Kikwang


  16. TVXQ's Changmin


  17. Wonder Girls' Sohee
  18. Sistar's Bora
  19. 2AM's Seulong
  20. Rainbow's Jaekyung
  21. After School's UEE
  22. T-ara's Jiyeon
  23. Secret's Sunhwa
  24. B1A4's Gongchan
  25. EXO-K's Chanyeol

   

  26. A-Pink's Naeun
  27. FT Island's Hongki
  28. MBLAQ's Leejoon
  29. 4Minute's HyunA
  30. Teen Top's L.Joe

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-01) Ïðîñìîòðîâ: 1207 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû