Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлагуудын нэрний утга учирыг та мэдэхүү?
 • Хамтлагуудын нэрний утга учирыг та мэдэхүү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.37 PM (2013-04-23)


  Хамтлагуудын нэрний утга учирыг та мэдэхүү? Хэрвээ мэдэхийг хүсвэл дэлгэрэнгүй үзнэ үү... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?

  2NE1: New Evolution of the 21st Century

  AOA: Ace of Angels 

  AST’1: A Star 1

  B1A4: Be the One, All For One

  B2Y: Babyboys 2 Yearninggirls

  Baby V.O.X: Baby Voices of Xpression

  Baby V.O.X Re.V: Baby Voices of Xpression Renaissance Voices

  B.A.P: Best Absolute Perfect

  BB.Boys: Best of Best Boys

  BBde Girl: Beauty Blessed de Girl

  BEAST: Boys of EAst Standing Tall 

  Block B: BlockBuster

  BoM: Blooming of Our Music

  BTOB: Born TO Beat

  C-Clown: Crown Clown

  CHI-CHI: Creative electronic House Idols

  C.N Blue: Code-Name Blue

  C-REAL: Chemi Redee Effie AnnJ Lenny (хамтлагийн гишүүдийн нэрний эхний үсэг.)

  DMTN: Desire.Motivation.Timing.Now

  EVoL: Effective Voice of Ladies

  EXID: EXceed In Dreaming

  F.Cuz: For Century Ultimate Zest

  Fin.K.L: Fin Killing Liberty

  F.I.X: Four Immaculate Xtraordinaries

  F.T Island: Five-Treasure Island

  GLAM: GirLs be AMbitious

  g.o.d: Groove Overdose

  GP Basic: Girl Power Basic

  H.A.M: Heart And Mind

  HITT: Here Is The Top

  H.O.T: High-Five of Teenager

  Jevice: Jewelry Voice

  jtL : Jang Woohyuk Tony Lee Jaewon (хамтлагийн гишүүдийн нэрний эхний үсэг)

  JYJ: Jaejoong Yoochun Junsu (хамтлагийн гишүүдийн нэрний эхний үсэг)

  LPG: Lovely Pretty Girls

  MaskOT: Mask of Thetis

  MBLAQ: Music Boys Live in Absolute Quality

  M.I.L.K: Made In Lovely Kin

  M.I.S.O: Magic Souls of Oriental 

  Ne-P: New Passion 

  New.F.O: New Five Order

  N.EX.T: New EXperiment Team

  NRG: New Radiancy Group

  N:Sonic: Neo Sonic

  NU’EST: New Established Style and Tempo

  Pascol: Pastel Color

  RaNia: RegenerAtioN Idol of Asia

  R.ef: Ruff Easy Flava (orig. Rave Effect)

  Roo’Ra: Roots of Reggae 

  SeeYa: See You Always / See You Again

  S.E.S: Sea [Bada] Eugene Shoo (хамтлагийн гишүүдийн нэрний эхний үсэг)

  SG Wannabe: Simon & Garfunkel Wannabe 

  SHU-I: So Hot Union of Idols

  S.L.I.M: SunLight In the Morning

  SS501: 5 Superstar Singers as 1 Forever [0]

  TEEN TOP: Teenager Emoboy Emotion Next generation Talent Object Praise

  T.G.U.S: The Guys Using Sound

  T.O.A: Top of Asia

  TOUCH: The Original Undeniable Charismatic Homme

  TVXQ:"Tong Vfang Xien Qi”

  U-KISS: Ямар ч юмнаас хоцрохгүй (idol) Super Star

  VIXX: Value In Excelsis 

  VNT: Voice of Ninety-Two

  X-5: Xenos-Five  Source
  : GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 928 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû