Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлаг дуучдын албан ёсны fanclub-ын нэрс
 • Хамтлаг дуучдын албан ёсны fanclub-ын нэрс 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.56 AM (2013-04-11)


  Хамтлаг дуучдын албан ёсны fanclub-уудын нэрсийг хүргэж байна. Шинээр debut хийсэн хамтлаг дуучдынх ч бас нэмэгдсэн байгаа...  Эрэгтэй хамтлаг

  2AM – I am

  2PM – Hottest

  5Tion – The 5Tion

  B.A.P – Baby

  B1A4 – BaNa

  BEAST – Beauty

  Big Bang – V.I.P

  Block-B – BBC

  Boy Friend – Best Friend

  BTOB – Melody

  CNBlue – Boice

  DNT – Day

  FIX – Polaris

  FT Island – Primadonna

  god – Fan God

  H.O.T – Club H.O.T

  INFINITE – INSPIRIT

  Led Apple – LEDA

  M.I.B – Busterz

  MBLAQ – A+

  My Name – My Girl

  NU’EST – L.O.Λ.E

  SHINee – SHINee World

  Smash – Smash’s

  SS501 – Triple.S

  Super Junior – E.L.F

  Teen Top – Angel

  U-Kiss – Kiss Me

  ZE:A – ZE:A’s

  DMTN – Dalmate

  The Boss – Master

  Double A – Double U

  TVXQ – Cassiopeia

  Shinhwa – Shinhwa Changjo

  Sechs Kies – D.S.F

  Supernova – Spland

  Twilight – With U

  F.CUZ – For U

  24K – 24U

  Chaos – ChaoNyx

  VIXX – ST☆RLIGHT

  AJAX – ALIGHT

  SPEED – DEEPS

  Epik High – High School

  Buzz – Rock In

  SG Wannabe – Love Room

  4th Floor – 4th Flower

  Speak Out – Speaker

  =================================

  Эмэгтэй хамтлагууд

  2NE1 – Blackjack

  4minute – 4Nia

  After School – Play Girlz

  A-Pink – Pink Panda

  April Kiss – A Kiss

  Brave Girls – Fearless

  Brown Eyed Girls – Everlasting

  Chocolat – Chocolatier

  C-Real – C.C

  Dal Shabet – Darling

  Girl’s Day – Daisy

  GP Basic – Love Basic

  Girl Story – Lovely

  JQT – Cutie

  KARA – Kamilia

  miss A – Say A!

  New.F.O – New FAO

  Rainbow – Rainnous

  Secret – Secret Time

  SES – Friend

  Sistar – Star1

  Stellar – Space

  Gavy NJ – Family

  Davichi – Girl’s High

  Bebe Mignon – BeBe

  SNSD – S♡NE

  Sugar – Suger Island

  Wonder Girls – Wonderful

  Jewelry – Jewelry Box

  CSJH – Shapley

  CHI CHI – Chihuahua

  Fin.K.L. – Pinky

  Hello Venus – Hello Cupid

  SPICA – Mercury

  AOA – Elvis

  Evol – Voller

  Nine Muses – MINE

  T-ara – Queen’s

  =================================

  Co-Ed

  Sunny Hill – Hiller

  =================================

  Соло дуучид


  Jay Park – Jay Effect/Jaywalkerz (individual)

  IU – U Ai(love) Na (me)

  G.NA – G.NI

  Juniel – Vanilla

  Lee Seung Gi – Airen

  Oh Won Bin – The Way

  BoA – Jumping BoA

  Ailee – Aileeans
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-04-11) Ïðîñìîòðîâ: 605 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû