Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй хамтлагийн гишүүд
 • Хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй хамтлагийн гишүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.09 PM (2013-05-25)


  Онлайн сайтуудаар эмэгтэй хамтлагийн гишүүдээс хамгийн үзэсгэлэнтэй Idol-уудыг шалгаруулжээ...


  Санал асуулгын хариу.

  1. Yoona of Girls’ Generation- 27.88%


  2. Suzy miss A- 23.64%

  http://img.ohkpop.com/2013/01/03/RA86rZ57.jpg

  3. Sandara Park of 2NE1- 18.39%

  https://si0.twimg.com/profile_images/3483483428/c2b7e930f2d14cb195124d34e5b64130.jpeg

  4. Бусад (өөр эмэгтэй Idol-уудад өгсөн санал)- 7.52%

  5.  Krystal of f(x)- 6.38% 

  http://4.bp.blogspot.com/-Fdfi-bqSQo8/UV0OIQyeaxI/AAAAAAAAC-k/orljDmZsKw4/s1600/krystal+jung+f(x)+(8).jpg

  6. Jiyeon of T-ara- 5.37%

  http://2.bp.blogspot.com/-IgLLV3pQI6c/UM1_fcfKykI/AAAAAAAACAo/LIbant8JEmo/s1600/t-ara+jiyeon.jpg

  7. Hyuna of 4minute- 4.05%

  http://www.wewantkpop.com/images/h/hyuna_signing_autographs_in_spicycolor-9752.jpg

  8. Goo Hara of Kara- 2.59% 

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/01/31/50574-kara-goo-hara-receives-surgery-for-appendicitis.jpg

  9. Sunhwa of Secret- 2.34%
  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/02/sun-hwa-tumblr.png

  10. Dasom of SISTAR- 1.83%

  http://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2013/03/08/53547982.2.jpg

  Бусад саналуудад After School‘s Nana, SISTAR’s Bora, Gayoon 4minute мөн Yubin  Wonder Girls нарт бага хэмжээний саналууд ирсэн байна...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 815 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû