Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн удаан хугацаанд өндөр нот авдаг 18 дуу
 • Хамгийн удаан хугацаанд өндөр нот авдаг 18 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.12 PM (2013-03-07)

  image

  Хамгийн удаан хугацаанд өндөр нот авдаг 18 дууг танилцуулж байна...  1. SHINee – Lucifer (11:04sec)
  2. A-Pink – I Don’t Know (10:42sec)
  3. IU – Good Day (10:37sec)
  4. Girl’s Day – Nothing’s Lasts Forever (10:13sec)
  5. TVXQ – Mirotic (9:38sec)
  6. U-Kiss – 0330 (7:01sec)
  7. B2ST – Breath (6:43sec)
  8. BEG – Sixth Sense (6:16sec)
  9. U-Kiss Neverland (6:08sec)
  10. SHINee – Juliette (5:43sec)
  11. TVXQ – Keep Your Head Down (5:41sec)
  12. SM The Ballad – Hot Times (5:26sec)
  13. INFINITE – She’s Back (5:26sec)
  14. 2AM – I Was Wrong (5:19sec)
  15. f(x) – Nu ABO (5:14sec)
  16. Super Junior – A-CHa (5:12sec)
  17. Girl’s Day – Hug Me Once (5:10sec)
  18. Kim Tae Woo – Love Rain (4:30sec)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 674 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû