Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн сонирхолтой дүр төрхтэй Idol-ууд
 • Хамгийн сонирхолтой дүр төрхтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.08 AM (2013-06-10)


  Хамгийн сонирхолтой дүр төрхтэй Idol-ууд...  1. GD BigBang

  http://s5.favim.com/orig/69/big-bang-bigbang-g-dragon-g-dragon-Favim.com-618894.jpg

  2. Siwon SUJU

  http://www.hellokpop.com/wp-content/uploads/2012/08/Happy-25th-birthday-Choi-Siwon-01.jpg

  3. Yesung SUJU

  http://img.ohkpop.com/2013/01/13/rx53Hn98.jpg

  4. Yuri SNSD

  http://k14.vcmedia.vn/k:F0mRZvticcccccccccccnbIw5C6ZK/Image/2013/05/Yuri04-9c18e/yuri-snsd-chuyen-nghe-lam-van-dong-vien-boi-loi.jpg

  5. Yoona SNSD

  http://2.bp.blogspot.com/-c_HScGV9yqY/UOg7389ClsI/AAAAAAAAGFA/Q5YSP7x08cA/s1600/YOONA-SNSD-COMEBACK-STAGE-2013-PHOTO+(9)_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  6. Zelo B.A.P

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33800000/Zelo-baby-baps-fan-club-33811979-500-335.png

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-10) Ïðîñìîòðîâ: 1268 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû