Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Gaon chart"-ийн 9-р сарын үзүүлэлт
 • "Gaon chart"-ийн 9-р сарын үзүүлэлт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.02 PM (2012-10-14)

  "Gaon chart"-ийн 9-р сарын үзүүлэлтийг хүргэж байна...

  < Gaon Chart Үндэсний Digital Singles Ranking >

  1. Seo In Guk & Eunji – "All For You” – 113,858,049 Points

  2. G-Dragon – "That XX” – 112,952,083 Points

  3. T-ara – "SEXY LOVE” – 84,406,481 Points

  4. Naul – "Wind Memory” – 83,515,930 Points

  5. Seo In Guk & Eunji – "Just The Way We Love” – 80,208,730 Points

  6. Huh Gak ft. Zia – "I Need You” – 73,863,386 Points

  7. G-Dragon ft. Kim Yuna – "Missing You” – 73,549,814 Points

  8. G-Dragon – "Crayon” – 72,474,847 Points

  9. SECRET – "Poison” – 64,629,685 Points

  10. Orange Caramel – "Lipstick” – 63,815,979 Points


  < Gaon Chart Үндэсний Physical Albums Ranking >

  1. G-Dragon – ‘One Of A Kind’ – 171,512 albums

  2. TVXQ – ‘Catch Me’ – 131,882 albums

  3. FT ISLAND – ’4th album Five Treasure Box’ – 46,982 albums

  4. Naul – ‘Principle Of My Soul’ – 31,800 albums

  5. T-ara – ‘MIRAGE’ – 27,267 albums

  6. KARA – ‘Pandora’ – 24,896 albums (2012 Total: 70,829)

  7. PSY – ‘PSY 6th album Part 1′ – 18,746 albums (2012 Total: 67,913)

  8. Various Artists – ‘Reply 1997 OST’ – 12,005 albums

  9. Orange Caramel – ‘Lipstick’ – 9,999 albums

  10. SECRET – ‘Poison’ – 9,845 albums

  (* Total is added for albums that were released in a prior month)


  < 9-р сард онлайнаар хамгийн их татагдсан >

  1. G-Dragon – "That XX” – 1,120,445 Downloads

  2. Seo In Guk & Eunji – "All For You” – 1,037,911 Downloads

  3. Naul – "Wind Memory” – 885,490 Downloads

  4. Seo In Guk & Eunji – "Just The Way We Love” – 866,754 Downloads

  5. T-ara – "SEXY LOVE” – 819,769 Downloads

  6. G-Dragon ft. Kim Yuna – "Missing You” – 754,581 Downloads

  7. G-Dragon – "Crayon” – 743,639 Downloads

  8. SECRET – "Poison” – 708,438 Downloads

  9. Orange Caramel – "Lipstick” – 677,652 Downloads

  10. Huh Gak ft. Zia – "I Need You” – 643,605 Downloads


  < Онлайнаар хамгийн их сонссон >

  1. Seo In Guk & Eunji – "All For You” – 10,512,376 Streams

  2. G-Dragon – "That XX” – 9,637,440 Streams

  3. Huh Gak ft. Zia – "I Need You” – 8,313,967 Streams

  4. Psy – "Gangnam Style” – 8,193,832 Streams

  5. T-ara – "SEXY LOVE” – 6,792,696 Streams

  6. Seo In Guk & Eunji – "Just The Way We Love” – 6,545,173 Streams

  7. KARA – "Pandora” – 6,306,858 Streams

  8. SISTAR – "Loving U” – 5,531,321 Streams

  9. PSY ft. Park Jung Hyun – "What Should Have Been” – 5,202,682 Streams

  10. B2ST – "Midnight” – 5,136,278 Streams


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-14) Ïðîñìîòðîâ: 620 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû