Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн шилдэг Драма ост-ууд 1-р хэсэг
 • Хамгийн шилдэг Драма ост-ууд 1-р хэсэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.37 PM (2013-05-07)


  Олон ангит драма-уудын гол чимэг нь яахын араггүй Ost байдаг билээ. Ост нь хэр сайн байна драма нь төдий чинээ олон хүмүүсд хүрдэг. Тэгвэл та бүхэндээ шилдэг драма Ost-уудыг хүргэж байна...


   PERHAPS LOVE
  (Howl and J) 
  Princess Hours Ost 


  LOVE HIGH
  (Taecyeon,Woo Young-2PM- Suzy -Miss A- IU 
  Dream High OST


  WISH YOUR MY LOVE 
  ( T-Max ft J )
  Boys Over Flowers OST


  I CAN FEEL IT
  ( Navi )
  49 Days OST


  YOU ARE SO BEAUTIFUL 
  ( Kim Jun Su )
  Scent Of A Woman OST


  PROMISE
  ( A.N.J.E.L.L )
  He's Beautiful OST


  THAT WOMAN
  ( Baek Ji Young - female version - )
  Secret Garden OST


  Part 2 - Coming Soon...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 632 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû