Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн сайхан биетэй шилдэг 10 Idol-ууд
 • Хамгийн сайхан биетэй шилдэг 10 Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.06 AM (2013-06-11)


  Сингапурчуудын сонгосон Хамгийн сайхан биетэй шилдэг 10 Idol-ууд...


  10.Minhyuk BTOB

  4rm0c46vzt2u4zejqhq3

  9. Seungho MBLAQ

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  8. Wooyoung 2PM

  images

  7. Yonghwa CN BLUE

  Jung-Yong-Hwa-Because-I-Miss-You

  6. Siwon SUPER JUNIOR

  super-junior-siwon-wallpaper

  5. Jinwoon 2AM

  2012080908463750499_11

  4. Dongwoon BEAST

  tumblr_lyo48hxKkD1r7m951o1_500

  3. TOP BIGBANG

  600932_655950774421072_324439185_n

  2. Bang Yongguk B.A.P

  20130225_yongguk_abs2-600x897

  1. Taecyeon 2PM

  taecyeon-2pm-4

  Grand award:Taeyang of Bigbang

  Taeyang_Big_Bang__21072009110342


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-11) Ïðîñìîòðîâ: 1080 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû