Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн царайлаг 25 эрэгтэй хамтлагийн гишүүд
 • Хамгийн царайлаг 25 эрэгтэй хамтлагийн гишүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.36 PM (2013-05-10)

   

  Хамгийн царайлаг 25 эрэгтэй хамтлагийн гишүүдийг танилцуулж байна...

  #25 Jonghyun from SHINee

  #24 L from INFINITE

  #23 Lee Hong Ki from F.T. Island

  #22 Ryeowook from Super Junior

  #21 Lee Minhyuk from BtoB

  #20 Lee Joon from MBLAQ

  #19 Woohyun from  INFINITE

  #18 Jung Yong-hwa from CNBLUE

  #17 Donghae from Super Junior

  #16 G-Dragon from BIGBANG

  #15 Kai from Exo

  #14 Kevin from U-KISS

  #13 – Taemin  from SHINee

  #12 JR from NU’EST

  #11 Sungjong from INFINITE

  #10 Taecyeon from 2PM

  #9 Suho from Exo-K

  #8 Kiseop from U-KISS

   

  #7 Jeongmin from Boyfriend

  #6 Jaejoong from JYJ

  #5 Hong Bin from VIXX

  #4 Taeyang from BIGBANG

  #3 Minho from SHINee

  #2 Siwon from Super Junior

  #1 Kim Hyun Joong from ss501

   


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-10) Ïðîñìîòðîâ: 1002 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû