Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хүмүүсийн хамгийн дуртай MC буюу хөтлөгчид
 • Хүмүүсийн хамгийн дуртай MC буюу хөтлөгчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.00 PM (2013-04-27)  Солонгосын хамгийн алдартай чадварлаг мөн Хүмүүсийн дуртай MC буюу хөтлөгчидийг танилцуулж байна...  1. Хамгийн дуртай MC?

  #1 Yoo Jae Suk 52.4%
  #2 Kang Ho Dong 17.7%
  #3 Shin Dong Yub 15.4%
  #4 I don't know 14.1%

  2. Хамгийн дуртай MC? (Муж салбарын хүрээнд)

  - Kangwon-do (Kang Ho Dong)
  - Kyungsangbuk-do (Yoo Jae Suk)
  - Kyungsangnam-do (Yoo Jae Suk)
  - Jeollanam-do (Yoo Jae Suk)
  - Jeollabuk-do (Yoo Jae Suk)
  - Chungcheongnam-do (Yoo Jae Suk)
  - Kyungki-do (Yoo Jae Suk)
  - Jeju Island (Kang Ho Dong)

  3. Хамгийн дуртай MC? (Насны үзүүлэлтээр)


  арван гурваас арван есөн насны хоорондох үе: Yoo Jae Suk 81.6%
  20s: Yoo Jae Suk 76.5%
  30s: Yoo Jae Suk 60.2%
  40s: Yoo Jae Suk 46.4%
  50s: Yoo Jae Suk 35.8%
  60s: Kang Ho Dong 29%

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-27) Ïðîñìîòðîâ: 620 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû