Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KBS-ээс шалгаруулсан дуучнаас жүжигчин болсон шилдэг Idol-ууд
 • KBS-ээс шалгаруулсан дуучнаас жүжигчин болсон шилдэг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.52 PM (2013-04-13)

  KBS телевиз 50 хүртэлх насны 23,446 хүмүүсээр дуучнаас жүжигчин болон хувирсан дуртай оддыг нь сонгуулжээ.  Эмэгтэй

  1. Jang Nara

  2. Um Jung Hwa

  3. Suzy

  4.Yoona

  5. Jung Eunji

  6. UEE

  7. Yuri

  8. Park Ji Yoon

  9. Son Dambi

  10. IU

   

  1. Lee Seung Gi

  2. Im Chang Jung

  3. Ahn Jae Wook

  4. Park Yoochun

  5. Rain

  6. Seo In Guk

  7. Yang Dong Geun

  8. Kim Dong Wan

  9. Jung Yonghwa

  10. Eric  Source: http://mglyoonaddict.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-13) Ïðîñìîòðîâ: 762 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû