Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KARA, INFINITE Oricon-ийн 1, 2-т
 • KARA, INFINITE Oricon-ийн 1, 2-т 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.23 PM (2012-11-16)


  KARA хамтлагийн 'Girls Forever' цомог 11-р сарын 14нд худалдаанд гарсан бөгөөд эхний өдрөө 28,724 хувь борлогдож Oricon чартын "цомог" хэсгийн 2т бичигджээ.

  Мөн KARA-ийн 'KARA 1st Japan Tour KARASIA' DVD Oricon-ийн 'DVD' хэсгийн 1т бичигдсэн бол INFINITE хамтлагийн "2012 INFINITE CONCERT [SECOND INVASION] in JAPAN" DVD Oricon-ийн 'DVD' хэсгийн 2т бичигдсэн байна.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-16) Ïðîñìîòðîâ: 386 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.170  |  Огноо: (2012-11-17)

  (Sirena) | 2012-11-17 | Бямба|6.22 PM
  Amjilt ^^

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû