Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop ийн бүх цаг үеийн шилдэг 21 дуу
 • K-pop ийн бүх цаг үеийн шилдэг 21 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.05 PM (2013-04-08)

  Spin сэтгүүлээс K-pop ийн бүх цаг үеийн шилдэг 21 дууг шалгаруулжээ...  21. SoolJ feat. Suh Ga Young – ‘Waiting 4 U’ (2011)

  20. Shinee – ‘Lucifer’ (2010)

  19. TVXQ – ‘Doshite Kimi o Suki ni Natte Shimattandaro’ (2008)

  18. Wonder Girls – ‘Be My Baby’ (2011)

  17. IU – ‘Boo’ (2009)

  16. T-ARA – ‘Roly Poly’ (2011)

  15. Super Junior – ‘Sorry Sorry’ (2009)

  14. KARA – ‘Step’ (2011)

  13. Big Bang – ‘Bad Boy’ (2012)

  12. f(x) – ‘Nu Abo’ (2010)

  11. Girls Generation – ‘Run Devil Run’ (2010)

  10. E.via – ‘Pick Up! U!’ (2010)

  9. 2NE1 – ‘Ugly’ (2011)

  8. Norazo – ‘Curry’ (2010)

  7. GD&TOP – ‘High High’ (2010)

  6. BoA – ‘Eat You Up’ (2008)

  5. SNSD – ‘Gee’ (2009)

  4. Seo Taiji & Boys – ‘Nan Arayo (I Know)’ (1992)

  3. 2NE1 – ‘I Am the Best’ (2011)

  2. HyunA – ‘Bubble Pop!’ (2011)

  1. H.O.T. – "Candy” (1996)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-08) Ïðîñìîòðîâ: 1009 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû