Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYP Entertainment-д харъяалагддаг уран бүтээлчид
 • JYP Entertainment-д харъяалагддаг уран бүтээлчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.31 PM (2013-04-23)


  JYP Entertainment-д харъяалагддаг уран бүтээлчдийг танилцуулж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  Дуучид хамтлаг

  - 2AM
  - 2PM
     - Jay Park (Хуучин байсан)
  - 8eight (Хуучин байсан)
  - 15&
  - Baek Ayeon
  - Byul (Хуучин байсан)
  - GLAM
  - g.o.d (Тарсан)
     - Danny An (Хуучин байсан) 
     - Kim Tae Woo
     - Son Ho Young
  - G-Soul
  - Ivy (former)
  - JJ Project
  - J.Lim
  - Jo Kyu Chul
  - JOO
  - JYP
  - Kim Byung Sun
  - K.Will (Хуучин байсан)
  - LiuXin
  - Miss A
  - Noel (Хуучин байсан)
  - OneTwo (тарсан)
  - Park Ji Yeon (Хуучин байсан)
  - Park Joon Hyung
  - Rain (Хуучин байсан)
  - San.E 
  - Seo Min Hyung
  - Wonder Girls

  Жүжигчид
  - Kim Ha Eun
  - Kim So Young
  - Lee Young Yoo
  - Lim So Young

  Найруулагч Продюсер
  - JYP (The AsianSoul)
  - Tommy Park
  - Hong Ji Sang - Shim Eun Ji
  - Kwon Tae Eun
  - Rainstone
  - Moonwalker
  - Super Changgdai
  - FAME-J  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 729 | Ðåéòèíã: 2.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû