Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Junhyun Hara хоёр үерхэж байгаа гэдгийг баталлаа
 • Junhyun Hara хоёр үерхэж байгаа гэдгийг баталлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.38 PM (2013-02-14)

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/02/20130213_seungho_harajunhyung.jpg

  ‘All the K-Pop‘, дээр хөтлөгч Boom Seungho болон Mir нараас, "Сүүлийн үед айдолууд үерхлээ нуухаа больсон.Hara ил болгож зарлаж байсан.Тэд одоо болтол үерхэж байгаа юу?" гэхэд Mir тээнэглэзээд хариулаагүй ба харин Boom Seungho-гоос асуухад тэрээр "Tэр 2 хамтдаа сайн байгаа.” гэсэн богино хариулт өгчээ.

  Үемэрч 2013 он дахь Junhyung-ы харьцааг муу байна гэж зөгнөхөд Seungho уурлан, "Тэр миний дотно дүү нарын маань нэг.Тэр гаднаа хэдий хүчтэй харагддаг ч дотроо үнэхээр зөөлхөн сэтгэлтэй хүн.Би үргэлж түүний ах шиг байхыг хүсдэг.Ийм муу зөгнөл хэлж байгаад чинь би уурлаж байна” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-14) Ïðîñìîòðîâ: 597 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû