Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jessica айдас төрүүлэм дагагчийн-ийн тухай ярьжээ
 • Jessica айдас төрүүлэм дагагчийн-ийн тухай ярьжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.14 PM (2013-03-09)

  Тэрээр хэлэхдэээ:Нэг өдөр найзуудтайгаа оройн хоол хамтдаа идээд эргээд амидардаг байрлуугаа таксигаар очсон чин байрнийх нь гадаа ул таних хүн шүхэрний доор зогсож байсан .Би бодохдоо түүнийг надтай ижил байранд амидардаг юм байна гэж бодсон тэхдээ надад нэг л эвгүй байсан .

  Тэрээр үргэлжлүүлэн :

  Би найзууддаа хэлээд байрлуугаа алхлаа.Би 3-н давхарт амьдардаг байсан,тэхэд тсахилгаан шат 6-н давхарт байсан тэгээд би шатаар явья гэж шийдсэн .Би жоохон сонин болоод эргээд хартал, тэр шүхэртэй хүн хаалга хаалганий хамгаалалтийн пасспортийн тэнд байсан .Тэр хаалгийг онгойлгож орж ирсэн .Би дээшээ хурдан хурдан алхатал түүний гутлийн чимээ намайг дагаад байгаа юм шиг сонсогдсон .Энэ хүний гэр нь магадгүй 3 давхат,4 давхарт байдаг байх хэмээн бодсон .Түүний хөлийн чимээ нь хурдасаж эхэлсэн тэгэхэд би хаалга руугаа гүйж орсон  .

  Би дотор ороод байж байтал,Тэр хүн манай хаалгийг онгойлгох гэж оролдож байсан. Би тэнд гэрлээ унтраагаад чимээгүй зогсож утасаа шалгаж байсан .Манай найзууд зөндөө залгасан байсан. Би тэдэн лүү эргүүлээд залгатал,тэд надад хэлэхдэээ бидэнд таксиний хүн чамайг буулгатал тэнд нэг сонин хүн байсан гэж хэлсэн .Тэгээд бид чамайг шалгаж узэж байна гэж хэлсэн . Тэгээд би найзууддаа болсон бүх зүйлийг хэлтэл ,манай найзуудийг ирэхэд тэр хүн зугтсан .

  Дараа нь би SNSD-ийн хүмүүсд энэ тухай ярихад тэд ч бас хэдэн өдөрийн өмнө тэр шүхэртэй хүнийг харсан гэж хэлсэн  гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-09) Ïðîñìîòðîâ: 674 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû