Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JAY PARK - Appetizer HD | Монгол хадмал орчуулгатай
 • JAY PARK - Appetizer HD | Монгол хадмал орчуулгатай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.38 AM (2013-05-30)


  (Ёс бус хэллэг агуулсан) За нэг ийм дуу байнаа. Англи Солонгос 2 хэлээр хольж дуулсан байгаа. Үг нтр гээл ер нь хэрцгий талдаа дуу шүү :D. Чадахаараа л орчуулах гэж үзлээ. Ийм дууны яг утга нь гарахгүй шууд л хараар орчууллаа. Гэхдээ таалагдана гэж найдаж байна. За Enjoy.!!!  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: Oliwander (2013-05-30) Ïðîñìîòðîâ: 435 | Ðåéòèíã: 4.4/7
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû