Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Яг одоогын байдлаар хамгийн олон дагагчтай алдартнууд
 • Яг одоогын байдлаар хамгийн олон дагагчтай алдартнууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.22 AM (2013-05-31)


  Яг одоогын байдлаар твитер хуудсандаа хамгийн олон дагагчидтай алдартнуудыг танилцуулж байна...


  SiWon (Super Junior) Twitter 1: SiWon (Super Junior) @siwon407
  [Korean Celebrities]
  3,488,349 followers

  DongHae (Super Junior) Twitter 2: DongHae (Super Junior) @donghae861015
  [Korean Celebrities]
  3,245,082 followers

  PSY Twitter 3: PSY @psy_oppa
  [Korean Celebrities]
  2,773,414 followers

  YeSung (Super Junior) Twitter 4: YeSung (Super Junior) @shfly3424
  [Korean Celebrities]
  2,249,810 followers

  LeeTeuk (Super Junior) Twitter 5: LeeTeuk (Super Junior) @special1004
  [Korean Celebrities]
  2,201,405 followers

  EunHyuk (Super Junior) Twitter 6: EunHyuk (Super Junior) @AllRiseSilver
  [Korean Celebrities]
  1,847,448 followers

  RyeoWook (Super Junior) Twitter 7: RyeoWook (Super Junior) @ryeong9
  [Korean Celebrities]
  1,833,805 followers

  BoA Twitter 8: BoA @BoAkwon
  [Korean Celebrities]
  1,780,807 followers

  Nichkhun (2PM) Twitter 9: Nichkhun (2PM) @Khunnie0624
  [Korean Celebrities]
  1,775,045 followers

  susy (Miss A) Twitter 10: susy (Miss A) @missA_suzy
  [Korean Celebrities]
  1,733,934 followers

  G-DRAGON Twitter 11: G-DRAGON @IBGDRGN
  [Korean Celebrities]
  1,657,068 followers

  Lee Oisoo Twitter 12: Lee Oisoo @oisoo
  [Korean Celebrities]
  1,641,481 followers

  ShinDong (Super Junior) Twitter 13: ShinDong (Super Junior) @ShinsFriends
  [Korean Celebrities]
  1,472,886 followers

  KyuHyun (Super Junior) Twitter 14: KyuHyun (Super Junior) @GaemGyu
  [Korean Celebrities]
  1,291,087 followers

  Lee Min Ho Twitter 15: Lee Min Ho @ActorLeeMinHo
  [Korean Celebrities]
  1,162,056 followers

  TaecYeon (2PM) Twitter 16: TaecYeon (2PM) @taeccool
  [Korean Celebrities]
  1,086,406 followers

  SE7EN Twitter 17: SE7EN @officialse7en
  [Korean Celebrities]
  995,210 followers


  SOL (BIGBANG) Twitter 18: SOL (BIGBANG) @Realtaeyang
  [Korean Celebrities]
  992,075 followers

  kwon (2AM) Twitter 19: kwon (2AM) @2AMkwon
  [Korean Celebrities]
  927,103 followers

  Lee Honggi (FTIsland) Twitter 20: Lee Honggi (FTIsland) @skullhong
  [Korean Celebrities]
  917,053 followers

  Gi Kwang (B2ST) Twitter 21: Gi Kwang (B2ST) @B2stGK
  [Korean Celebrities]
  905,155 followers

  Yeon JungHyun (B2ST) Twitter 22: Yeon JungHyun (B2ST) @Joker891219
  [Korean Celebrities]
  852,340 followers

  yoon dujun (B2ST) Twitter 23: yoon dujun (B2ST) @BeeeestDJ
  [Korean Celebrities]
  836,960 followers

  Dara Twitter 24: Dara @krungy21
  [Korean Celebrities]
  824,743 followers

  Koo HaRa (KARA) Twitter 25: Koo HaRa (KARA) @_sweethara
  [Korean Celebrities]
  802,921 followers

  Son DongWoon (B2ST) Twitter 26: Son DongWoon (B2ST) @beastdw
  [Korean Celebrities]
  791,762 followers

  CNBLUE Twitter 27: CNBLUE @CNBLUE_4
  [Korean Celebrities]
  781,592 followers

  Kang in (Super Junior) Twitter 28: Kang in (Super Junior) @himsenkangin
  [Korean Celebrities]
  778,031 followers

  Park Jaebeom Twitter 29: Park Jaebeom @JAYBUMAOM
  [Korean Celebrities]
  772,549 followers

  JunSu (2PM) Twitter 30: JunSu (2PM) @Jun2daKAY
  [Korean Celebrities]
  765,252 followers

  min (Miss A) Twitter 31: min (Miss A) @missA_min
  [Korean Celebrities]
  733,906 followers

  IU Twitter 32: IU @lily199iu
  [Korean Celebrities]
  719,348 followers

  JongHyun (SHINee) Twitter 33: JongHyun (SHINee) @realjonghyun90
  [Korean Celebrities]
  713,870 followers

  Kevin (U-Kiss) Twitter 34: Kevin (U-Kiss) @Kevinwoo91
  [Korean Celebrities]
  695,240 followers

  Jung Nicole (KARA) Twitter 35: Jung Nicole (KARA) @_911007
  [Korean Celebrities]
  684,331 followers

  Lee HyoRi Twitter 36: Lee HyoRi @frog799
  [Korean Celebrities]
  683,600 followers

  SoHee (Wonder Girls) Twitter 37: SoHee (Wonder Girls) @WGsohee
  [Korean Celebrities]
  680,422 followers

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-31) Ïðîñìîòðîâ: 795 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû