Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU жүжигчин Jo Jung Suk 2 улам ойртож байна
 • IU жүжигчин Jo Jung Suk 2 улам ойртож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.25 PM (2013-05-04)
  image

  Дээрх зураг бол удахгүй гарах ангиудын нэгэн дээр гарах хэсэг билээ. Хүмүүс үүнийг kiss scene байж магадгүй гэж бодож байгаа бөгөөд тэдний бие биенийхээ нүдрүү харж байгаа болон Jo Jung Suk-ийн IU-г барьж байгаа зэрэг нь үзэж байгаа хүмүүсийг суудлаас нь босгож ч магадгүй байгаа юм.

  Тэд энэ зураг авалтынхаа үед бие биенээсээ нэлээн ичиж байсан бололтой. Киноны төлөөлөгч хэлэхдээ "Jo Jung Suk-ийн IU-г од болгох төсөл үргэлжилсээр байх бөгөөд тэд бие биетэйгээ улам ойртох болно” гэжээ.

  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 858 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû