Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Idol-уудын сонгон шалгаруулсан шилдэг Idol-ууд
 • Idol-уудын сонгон шалгаруулсан шилдэг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.13 PM (2013-05-05)


  Idol-уудын сонгон шалгаруулсан шилдэг Idol-уудыг танилцуулж байна...
   

  Шилдэг дуучин 

  Эрэгтэй:
  1. Junsu (JYJ) (25 санал)
  2. Jonghyun (SHINee), Yoseob (7 санал)
  3. Hongki, Jun.K (3 санал)

  Эмэгтэй:
  1. Hyorin (34 санал)
  2. Taeyeon (16 санал)
  3. Ailee (13 санал)
  4. Baek Ye Rin (2 санал)
  5. IU (1 санал)


  Шилдэг реппер

  Эрэгтэй:
  1. G-Dragon (33 санал)
  2. Zico (18 санал)
  3. T.O.P (8 санал)
  4. Gary + 10 others (1 санал)

  Эмэгтэй:
  1. CL (34 санал)
  2. Miryo , LE (11 санал)
  3. Baby-J (3 санал)
  4. Yubin (1 санал)  Шилдэг бүжигчин

  Эрэгтэй:
  1. Taeyang (37 санал)
  2. Taemin, Eunhyuk, Jay Park (6 санал)
  3. Wooyoung (3санал)
  Эмэгтэй:
  1. Minzy (21 санал)
  2. Hyoyeon (19 санал)
  3. HyunA (8 санал)
  4. Min (7 санал)
  5. BoA (4 санал)  Шилдэг нүүр царай

  Эрэгтэй:
  1. T.O.P (19 санал)
  2. Nichkhun (8 санал)
  3. Siwon, L (6 санал)
  4. Jaejoong, Minho (SHINee) (санал)

  Эмэгтэй:
  1. YoonA (16 санал)
  2. Suzy (10 санал)
  3. Krystal (7 санал)
  4. Taeyeon (5 санал)
  5. Sulli (4 санал)  Шилдэг од Удирдагч / авьяас чадвартай

  Эрэгтэй:
  1. Jo Kwon (24 санал)
  2. G-Dragon, Kwanghee (16 санал)
  3. Taeyang, Shindong (3 санал)

  Эмэгтэй:
  1. HyunA (13 санал)
  2. CL (11 votes)
  3. Minah, Min (8 санал)
  4. Yewon (6 санал)

  -
  Дээрх санал асуулгад эдгээр хамтлагийн гишүүд оролцсон: Girl’s Day, Nine Muses, Rainbow, miss A, Big Bang, Girls’ Generation, B.A.P, Shinhwa, CNBLUE, AOA, F.T. Island, EXO-K, MBLAQ, U-KISS, ZE:A, JJ Project, JYJ, G.NA, 2AM, 2PM, KARA, мөн 15&.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-05) Ïðîñìîòðîâ: 1011 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû