Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü idol-уудын эгдүүтэй гарын үсгүүд
 • idol-уудын эгдүүтэй гарын үсгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.20 AM (2013-02-17)


  Зарим idol-уудын эгдүүтэй гарын үсгүүд...


  SHINee- Onew

  autographs_shinee_onew

  Block B-U-Kwon

  autographs_blockb_ukwon

  B1A4-Sandel

  autographs_b1a4_sandel

  UKISS – Soo Hyun

  autographs_ukiss_soohyun

  Super Junior – Heechul

  autographs_superjunior_heechul

  SISTAR

  autographs_sistar

  SHINHWA – Eric

  autographs_shinhwa_eric

  FT Island – Choi Min Hwan

  autographs_ftisland_choiminhwan

  Girls’ Generation- Taeyeon,  Sunny

  autographs_snsd_taeyeon_sunny

  Block B- Park Kyung

  autographs_blockb_parkkyung

  B.A.P. – Himchan

  autographs_bap_himchan

  B1A4- Baro

  autographs_b1a4_baro

  VIXX – N

  autograph_vixx_n

  2NE1-Park Bom

  autographs_2ne1_parkbom


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-17) Ïðîñìîòðîâ: 689 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû