Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Idol-ууд Санта-гийн туслахын дүрд
 • Idol-ууд Санта-гийн туслахын дүрд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.52 AM (2012-12-27)


  Эмэгтэй дуучид болон хамтлагууд хэрхэн сантагийн тусалхуудын дүрд хувирсныг хүргэж байна.


  SNSD


  KARA
  IU
  LPG
  T-ara


  Wonder Girls

  Shin Se Kyung


  2NE1


  G.NA

  f(x)

  4minute


  SECRET


  After School


  Lee Hyori


  SISTAR


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-27) Ïðîñìîòðîâ: 494 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.50.34  |  Огноо: (2012-12-27)

  (arma) | 2012-12-27 | Пүрэв|1.46 PM
  ma iu secret 4minute nar esto huurhn bna
  after school unen tas bnaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: gerlee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 82.168.106.33  |  Огноо: (2012-12-27)

  () | 2012-12-27 | Пүрэв|5.21 AM
  T-ara goy bna bas Sistar <3

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû