Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hyuna - 'Ice cream' | Монгол хадмал орчуулгатай
 • Hyuna - 'Ice cream' | Монгол хадмал орчуулгатай 2 CommentsÄîáàâèë Guest  12.51 PM (2012-10-23)


  Hyuna - 'Ice cream' | Монгол хадмал орчуулгатай  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-23) Ïðîñìîòðîâ: 859 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|11.54 AM
  ene bilguun odoo yu we dandaa hunii durgu hurgj ywhiin
  ji hyunagiiin huliin huruunii humsand n ch hurehgu matar mn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  -1  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.22.2  |  Огноо: (2012-10-23)

  (Zip) | 2012-10-23 | Мягмар|1.11 PM
  huurhiiduu aimar muu duuldag

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû