Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon чартын 5-р сарын сүүлийн долоо хоногийн шилдгүүд
 • Gaon чартын 5-р сарын сүүлийн долоо хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.16 PM (2013-06-01)


  Gaon чартын 5-р сарын сүүлийн долоо хоногт тэргүүлсэн дуунуудыг нэгтгэн хүргэж байна...  Digital Single


  1. Lee Hyori - "Bad Girls"

  2. 4minute - "What's Your Name?"

  3. Shinhwa - "This Love"

  4. Akdong Musician - "Bean Tteok Bing Soo"

  5. Vibe - "As I'm Getting Older"

  6. Roy Kim - "Spring Spring Spring"

  7. The One - "Best Wishes To You"

  8. Lee Hyori - "Miss Korea"

  9. 4men - "Propose Song"

  10. SECRET - "YooHoo"


  Цомог борлуулалт

  1. 2PM – 'Grown'

  2. Shinhwa – 'THE CLASSIC'

  3. VIXX – 'Hyde'

  4. Lee Hyori – 'Monochrome'

  5. Lee Min Ho – 'My Everything'

  6. B1A4 – 'What's Happening?'

  7. Cho Yong Pil – 'Hello'

  8. Daft Punk – 'Random Access Memories'

  9. G-Dragon - 'One of A Kind'

  10. Various Artists – 'The Great Gatsby OST (Deluxe Ver.)'


  Онлайнаар хамгийн их татагдсан

  1. Lee Hyori - "Bad Girls" – 301,764 татагдсан.

  2. Akdong Musician - "Bean Tteok Bing Soo" - 213,979 татагдсан.

  3. The One - "Best Wishes To You" - 177,080 татагдсан.

  4. Vibe - "As I'm Getting Older" – 157,669 татагдсан.

  5.  Shinhwa - "This Love" - 128,771 татагдсан.

  6. Two Months - "Number 1" – 110,753 татагдсан.

  7. Lee Hyori - "Miss Korea" – 106,870 татагдсан.

  8. 4minute - "What's Your Name?" - 106,457 татагдсан.

  9. Seo In Young - "Let's Break Up" - 102,809 татагдсан.

  10. 4men - "Propose Song" - 100,505 татагдсан.


  < Караокед хамгийн их дуулагдсан >

  1. Roy Kim - "Spring Spring Spring"

  2. Shin Yong Jae – "The Reason I Became A Singer"

  3. izi - "Emergency Room"

  4. Roy Kim and Jung Joon Young – "Becoming Dust"

  5. Davichi - "Turtle"

  6. Geeks ft. Soyu – "Officially Missing You"

  7. Lim Jae Bum - "For You"

  8. Huh Gak – "Monodrama"

  9. Big Mama - "Resignation"

  10. Cho Yong Pil – "Bounce"
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-01) Ïðîñìîòðîâ: 461 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû