Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon Chart-ийн 5-р сарын эхний 7 хоногийн шилдгүүд
 • Gaon Chart-ийн 5-р сарын эхний 7 хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.22 PM (2013-05-10)
  Gaon Chart-ийн 5-р сарын эхний 7 хоногийн шилдэг дуунуудыг танилцуулж байна... Gaon Chart нь Японы Oricon болон америкийн Billboard-тай адил хэмжээний солонгос улсын шилдэг чарт билээ...


  < Үндэсний Digital Singles Ranking >

  1. Roy Kim – "Spring Spring Spring”

  2. 4minute – "What’s Your Name?”

  3. Akdong Musician – "I Love You”

  4. Geeks ft. Ailee – "Wash Away”

  5. Psy – "Gentleman”

  6. Vibe – "For The Last Time”

  7. SECRET – "YooHoo”

  8. Cho Yong Pil – "Bounce”

  9. Cho Yong Pil ft. Verbal Jint – "Hello”

  10. LYn ft. Junhyung – "Breakable Heart”


  < Үндэсний хэмжээний шилдэг Album >

  1. SHINee – ‘Chapter 2. Why So Serious? – The Misconceptions Of Me’

  2. Cho Yong Pil – ‘Hello’

  3. T-ara N4 – ‘Countryside Life’

  4. Teen Top – ‘No.1 Repackage Special Edition’

  5. Younha – ‘Just Listen’

  6. Hello Venus – ‘Would You Stay For Tea?’

  7. SECRET – ‘Letter From SECRET’

  8. Geeks – ‘Backpack’

  9. TaeTiSeo – ‘Twinkle’

  10. Dalmoon – ‘Where’


  < Онлайнаар хамгийн их татагдсан >

  1. 4minute – "What’s Your Name?” – 290,959 Downloads

  2. Geeks ft. Ailee – "Wash Away” - 259,557 Downloads

  3. Vibe – "For The Last Time” – 255,688 Downloads

  4. SECRET – "YooHoo” – 249,027 Downloads

  5.  Roy Kim – "Spring Spring Spring” - 229,637 Downloads

  6. Akdong Musician – "I Love You” – 191,385 Downloads

  7. T-ara N4 – "Countryside Life” – 180,142 Downloads

  8. Younha – "The Real Reason Why We Broke Up” - 177,847 Downloads

  9. LYn ft. Junhyung – "Breakable Heart” – 165,765 Downloads

  10. Cho Yong Pil ft. Verbal Jint – "Hello” – 148,171 Downloads


  < Karaoke-д хамгийн их дуулагдсан 10 >

  1. Davichi – "Turtle”

  2. Shin Yong Jae – "The Reason I Became A Singer”

  3. Psy – "Gentleman”

  4. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending”

  5. Roy Kim and Jung Joon Young – "Becoming Dust”

  6. Geeks ft. Soyou – "Officially Missing You”

  7. izi – "Emergency Room”

  8. Huh Gak – "Monodrama”

  9. Roy Kim – "Spring Spring Spring”

  10. Lee Hi – "Rose”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-10) Ïðîñìîòðîâ: 452 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû