Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü EYE CANDY: бага зэргийн Аялгатай ярьдаг Idol-ууд
 • EYE CANDY: бага зэргийн Аялгатай ярьдаг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.47 AM (2013-04-30)


  Satoori буюу бага зэргийн Аялгатай ярьдаг Idol-уудыг танилцуулж байна...

  SHINee‘s Key - Daegu

  2PM‘s Jun.K – Daegu

  f(x)‘s Sulli – Busan

  SECRET‘s Sunhwa – Busan

  After School‘s Lizzy – Busan

  2PM‘s Wooyoung – Busan

  A Pink‘s Eunji – Busan

  B.A.P‘s Daehyun – Busan

  CNBLUE‘s Yonghwa – Busan

  TVXQ‘s Yunho – Jeollado

  Dal Shabet‘s Subin – Gwangju

  B1A4 (also nicknamed satoori group)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-30) Ïðîñìîòðîâ: 628 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû