Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эрэгтэйчүүдийн хамгийн дуртай дүр төрх
 • Эрэгтэйчүүдийн хамгийн дуртай дүр төрх 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.20 PM (2013-04-01)

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/LYH.jpg

  Эрчүүдэд хамгийн их таалагддаг дүр төрх...  1.Taeyeon-9020 санал

  https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/248611_186186824857231_420013089_n.png

  2.Lee Yeon He-7054 санал

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/LYH.jpg

  3.Seohyun-4639 саналаар тус тус орсон байна.

  http://25.media.tumblr.com/a9ebb9d9eb47cb2bcc8fe5472d875a08/tumblr_mhdjgiZ6Gx1r40rvgo1_400.jpg

  Тэдний дараагаар Kara’s Goo HaRa, miss A’s Suzy, IU нар оржээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-01) Ïðîñìîòðîâ: 907 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû