Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эрэгтэй хамтлагуудийн нүүр царай болсон 25 Idol
 • Эрэгтэй хамтлагуудийн нүүр царай болсон 25 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.20 PM (2013-04-18)


  Эрэгтэй хамтлагуудийн шилдэг нүүр царай болсон 25 Idol-ийг танилцуулж байна...


  #25 Jonghyun from SHINee

  24-630x776.jpg

  #24 L from INFINITE

  tumblr_m8lai2l0151rckaigo2_1280-630x733.

  #23 Lee Hong Ki from F.T. Island

  lee-hong-ki-20.jpg

  #22 Ryeowook from Super Junior

  ryeowook-mama.jpg

  #21 Lee Minhyuk from BtoB

  min-hyuk-lee-minhyuk-30689043-743-575.jp

  #20 Lee Joon from MBLAQ

  2-630x420.png

  #19 Woohyun from  INFINITE

  6-630x945.png

  #18 Jung Yong-hwa from CNBLUE

  yghwa1.jpg

  #17 Donghae from Super Junior

  donghae2-630x817.jpg

  #16 G-Dragon from BIGBANG

  g-dragon.jpg

  #15 Kai from Exo

  20111222_exo_kai_1.jpg

  #14 Kevin from U-KISS

  u_kiss_kevin_by_kjcasianboy-d495yn6.png

  #13 – Taemin  from SHINee

  tumblr_lbfzj1t23h1qdbpalo1_500.jpg

  #12 JR from NU’EST

  3.png

  #11 Sungjong from INFINITE

  71.png

  #10 Taecyeon from 2PM

  taecyeon-2.jpg

  #9 Suho from Exo-K

  4.png

  #8 Kiseop from U-KISS

   kiseop-kiseop-25694543-533-800.jpg

  #7 Jeongmin from Boyfriend

  tumblr_m6gab199h71rxsi08o1_500.jpg

  #6 Jaejoong from JYJ

  jyj-jaejoong-title.jpg

  #5 Hong Bin from VIXX

  hongbin2.jpg

  #4 Taeyang from BIGBANG

  untitled10.png

  #3 Minho from SHINee

  81-630x552.jpg

  #2 Siwon from Super Junior

  choi-siwon-13.jpg

  #1 Kim Hyun Joong from ss501

  kim-hyun-joong-201104061.jpg  Source: http://hallyu8.com


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-18) Ïðîñìîòðîâ: 934 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû