Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эхний 7 хоногтоо хамгийн их хувиар худалдаалагдсан 21 альбом
 • Эхний 7 хоногтоо хамгийн их хувиар худалдаалагдсан 21 альбом 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.23 PM (2013-05-25)


  Худалдаанд гарсан эхний 7 хоногтоо хамгийн их хувиар худалдаалагдсан 21 альбомыг танилцуулж байна...


  1. 2008 TVXQ 4th album ‘Mirotic’ – 111,000 units
  2. 2011 Big Bang mini-album ‘Tonight’ – 94,000 units
  3. 2012 Super Junior 6th album ‘Sexy, Free, and Single’ – 87,000 units
  4. 2011 Super Junior 5th album ‘Mr. Simple’ – 79,000 units
  5. 2011 JYJ 1st album ‘In Heaven’ – 78,320 units
  6. 2010 JYJ ‘The Beginning’ – 74,812 units
  7. 2012 SHINee mini-album ‘Sherlock’ – 73,600 units
  8. 2010 Super Junior 4th album ‘Bonamana’ – 72,000 units
  9. 2012 Big Bang mini-album ‘Alive’ – 69,000 units
  10. 2012 G-Dragon 1st mini-album ‘One of a Kind’ – 68,800 units
  11. 2013 INFINITE 4th mini-album ‘Man In Love’ – 67,500 units
  12. 2011 SNSD 3rd album ‘The Boys’ – 67,000 units
  13. 2010 SNSD 2nd album ‘Oh’ – 64,000 units
  14. 2011 Kim Hyun Joong ‘Lucky’ – 64,000 units
  15. 2013 Kim Jaejoong 1st mini-album – 62,615 units
  16. 2008 Big Bang 2nd album ‘Red Sunset’ – 62,000 units
  17. 2009 G-Dragon 1st album ‘Heartbreaker’ – 59,000 units
  18. 2012 XIA 1st album ‘Tarantallegra’ – 56,000 units
  19. 2013 SHINee 3rd album ‘Dream Girl’ – 55,300 units
  20. 2008 Big Bang mini-album ‘Haru Haru’ – 54,000 units
  21. 2012 CNBLUE 3rd mini-album – 53,000 units

  Үүнд

  SM-ын = 12
  YG = 6
  Бусад = 3
  TVXQ ‘ = 6 (JYJ = 5)
  Big Bang = 6
  Super Junior = 3
  SHINee = 2
  SNSD = 2


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 627 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû