Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуулалтаараа үргэлж тэргүүлж байдаг TOP 30 Idol
 • Дуулалтаараа үргэлж тэргүүлж байдаг TOP 30 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.51 AM (2013-06-08)

  MBC телевизээс Хамгийн шилдэг 30 K-pop дуучдыг нэрлэжээ...
  1. Sistar Hyorin
  2. JYJ Junsu
  3. Kim Taewoo
  4. 2NE1 Bom
  5. SNSD Taeyeon


  6. 2AM Changmin
  7. Super Junior Yesung


  8. B2ST Yoseob


  9. Fin.K.L Joohyun
  10. After School Raina
  11. Brown Eyed Girls Gain
  12. MBLAQ GO
  13. Big Bang Taeyang
  14. SHINee Jonghyun


  15. B1A4 Sandeul
  16. FT Island Hongki
  17. Secret Jieun
  18. A-Pink Eunji
  19. CNBLUE Yonghwa
  20. Wonder Girls Sunye
  21. f(x) Luna


  22. 2PM Jun.K
  23. SES Bada
  24. INFINITE Sunggyu

   

  25. Sech Kies Sunghoon
  26. 4Minute Gayoon
  27. Shinhwa Hyesung
  28. Kangta


  29. Teen Top Niel
  30. KARA Gyuri

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-08) Ïðîñìîòðîâ: 1160 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû