Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин мөн жүжигчин шилдэг 10 эрэгтэй, эмэгтэй Idol-ууд
 • Дуучин мөн жүжигчин шилдэг 10 эрэгтэй, эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.09 AM (2013-05-03)  KBS телевизээс нийт 23,446 хүний дунд шилдэг 10 эрэгтэй эмэгтэй дуучин мөн жүжигчдийг шалгаруулжээ...  Эмэгтэй

  1. Jang Nara
  2. Um Jung Hwa
  3. Suzy
  4. Yoona
  5. Jung Eunji
  6. UEE
  7. Yuri
  8. Park Ji Yoon
  9. Son Dambi
  10. IU

  Эрэгтэй

  1. Lee Seung Gi
  2. Im Chang Jung
  3. Ahn Jae Wook
  4. Park Yoochun
  5. Rain
  6. Seo In Guk
  7. Yang Dong Geun
  8. Kim Dong Wan
  9. Jung Yonghwa
  10. Eric

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-03) Ïðîñìîòðîâ: 957 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû