Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин IU энэ жил их сургуульд явахгүй
 • Дуучин IU энэ жил их сургуульд явахгүй 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.37 AM (2012-10-13)
  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121010_iu_selca.jpeg

  Өнгөрсөн жил их сургууль оролгүй өнжсөн дуучин IU энэ жил ахиад л орхоо хойшлуулж байна. Түүний төлөөлөгч "Тэр сурах зөв цаг нь ирхээр л суралцана гэж бодож байгаа. Энэ жил ахиад их сургууль орохгүй" гэжээ.


  By: Sshem58.blogspot.com
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-13) Ïðîñìîòðîâ: 679 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.148  |  Огноо: (2012-10-13)

  (Sirena) | 2012-10-13 | Бямба|11.59 AM
  hmm hoorhon zolig shuu smile

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû