Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Драма болон сурталчилгаанд хамгийн өндөр үнээр тоглосон жүжигчид
 • Драма болон сурталчилгаанд хамгийн өндөр үнээр тоглосон жүжигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.12 AM (2013-05-07)  Драма болон сурталчилгаанд хамгийн өндөр үнээр тоглосон жүжигчид...

  1 - JANG DONG GUN ( 794 Сая Won )  A GENTLEMAN DIGNITY

  2 - SHIN MIN AH ( 590 сая Won )  QUEEN OF Сурталчилгаа

  3 - HYUN BIN ( 408 Сая Won )

  http://3.bp.blogspot.com/-siFlXKHaceA/TbOAtF5XUUI/AAAAAAAAAqg/wIqfkAy2rtw/s1600/hyun-bin-secret-garden2.jpg

  SECRET GARDEN

  4 - KIM HA NEUL  A GENTLEMAN DIGNITY

  5 - HAN JI MIN  ROOFTOP PRINCE

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 759 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû