Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дэлхийн сүйрэл болох үед хамгаалахыг хүссэн Idol-ууд
 • Дэлхийн сүйрэл болох үед хамгаалахыг хүссэн Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.32 PM (2013-04-03)

  image


  Саяхан явуулсан нэгэн сонирхолтой судалгааг хүргэж байна. Энэ нь Дэлхийн төгсгөл болоход хэнийг аврахыг хүссэн талаар судалгаа юм. 3 сарын 25-наас 31 хүртэлх судалгаанд Miss A Suzy 61%-аар 1т орсон байна.  image

  Харин үүний дараа үндэсний бяцхан дүү  IU 21%-аар 2т орсон байна.

  image

  Мөн тэдний араас Хүүхэд ахлагч Taeyeon

  image

  Солонгосын Beyonce Hyorin нар орчээ.

  image  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-03) Ïðîñìîòðîâ: 695 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû