Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Busan хотод хамтдаа амьдардаг алдартай Idol-ууд
 • Busan хотод хамтдаа амьдардаг алдартай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.47 PM (2013-04-29)


  Busan хотод хамтдаа амьдардаг алдартай Idol-уудыг хүргэж байна...


  1)     2PM’s Wooyoung


  2)     2NE1’s Dara


  3)     After School’s Lizzy


  4)     Secret’s Han Sun Hwa  

   

  5)     2PM’s Taecyeon 


   6)     CNBlue’s Jung Yong Hwa


  7)     CNBlue’s Lee Jong Hyun


  8)     f(x)’s Sulli

   

  9)     APink’s Jung Eun Ji

   

  10)  MBLAQ’s Thunder


  11)  Block B’s Jae Hyo


  12)  Infinite’s Hoya


  13)  ZE:A’s Siwan       


  14)  ZE:A’s Dong Joon

   

  15)  BEAST’s Son Dong Woon  

   

  16) BAP Daehyun


  17) B1A4 Sandeul


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-29) Ïðîñìîòðîâ: 876 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû