Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Бидний мэдэх алдартай драма-уудын бусад хувилбар
 • Бидний мэдэх алдартай драма-уудын бусад хувилбар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.58 PM (2013-05-07)


  Бидний мэдэх алдартай драма-уудын бусад оронд хийгдэж байсан хувилбаруудыг танилцуулж байна...

  1. BOYS OVER FLOWERS  (Comic Хувилбар мөн Original Хувилбар )
  1992 - 2002

   

  Hana Yori Dango
  ( Япон хувилбар  ) 
  2005  Boys Over Flowers
  ( Солонгос Хувилбар )
  2009  Meteor Garden
  ( Taiwan Хувилбар )
  2002

  2. ENDLESS LOVE  Autumn In My Heart @ Endless Love
  ( Солонгос Хувилбар )
  2000  Endless Love
  ( Philippin Хувилбар )
  2010


  3. MY GIRL
  My Girl
  ( Солонгос хувилбар )
  2005

  File:Tag-mygposter.jpg

  My Girl
  ( Флиппин Хувилбар )
  2008

    http://www.v2.mdentertainment.net/files/poster/poster68_bg.jpg

  Benci Jadi Cinta
  ( Индонез Хувилбар )
  2006

  4. Mischief Kiss  Itazura Na Kiss
  ( Япон болон Comic Хувилбар )
  1991 - 1999  Naughty Kiss @  Mischief Kiss
  ( Солонгос Хувилбар )
  2010

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/27/It_Started_With_A_Kiss-poster.jpg/200px-It_Started_With_A_Kiss-poster.jpg

  It Started With a Kiss
  ( Тайваны Хувилбар )
  2005

  5. Princess Hours   Princess Hours 
  ( Солонгос Хувилбар )
  2006  Benci Bilang Cinta 
  ( Индонез Хувилбар )
  2007

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 919 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû