Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BeasT - Hateful Person HD | Монгол хадмал орчуулгатай
 • BeasT - Hateful Person HD | Монгол хадмал орчуулгатай 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.09 AM (2013-04-19)


  Яг одоо МОНГОЛ HD TV-р гарч байгаа олон ангит Big(Үнэн) киноны OST болох BeasT(B2ST) хамтлагийн Hateful Person(Үзэн ядмаар хүн) дууны орчуулгыг хүргэж байна. Үнэхээр гоё дуу, гоё ч кино :D. За Enjoy It.!!!


  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: Oliwander (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 761 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.6/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: battsetseg

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 124.158.120.10  |  Огноо: (2014-04-20)

  () | 2014-04-20 | Ням|1.53 PM
  ymar goe duu geech ah ymar vzen ydmaar hvn geech

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû