Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнуудын хөгжилтэй агшинууд 2-р хэсэг
 • Алдартнуудын хөгжилтэй агшинууд 2-р хэсэг 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.50 PM (2012-07-21)

  SECRET-ийн Sunhwa амаа ангайн унтаж байна.


  2PM Nichkhun Funny  Big Bang хөгжилтэй момент  Êàòåãîðèÿ: Сонирхолтой | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-21) Ïðîñìîòðîâ: 1541 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Yuri tuya

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.91.155  |  Огноо: (2012-08-31)

  (yuri) | 2012-08-31 | Баасан|2.13 PM
  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ heart

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Ару-чан Дэсү

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.230  |  Огноо: (2012-07-30)

  (АРУНАЙНӨӨ) | 2012-07-30 | Даваа|4.33 PM
  aaaaa хөөрхөн@@@@!!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû