Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Twitter хуудсандаа 1 саяаас дээш дагагчтай 11-н алдартан
 • Twitter хуудсандаа 1 саяаас дээш дагагчтай 11-н алдартан 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.36 PM (2012-10-22)

  Твиттер хуудсандаа хамгийн олон буюу 1 саяаас дээш дагагчтай 11-н алдартанд танилцуулж байна...  11. JYJ  Kim Jae Joong

  @mjjeje
  1,009,985 Сая дагагчтай
  Following 2

  10. Super Junior Kyu Hyun

  @GaemGyu
  1,041,859
  Сая дагагчтай
  Following 38

  9. Дуучин BoA

  @BoAkwon
  1,191,646
  Сая дагагчтай
  Following 145

  8. Super Junior Shindong

  @ShinsFriends
  1,129,839
  Сая дагагчтай
  Following 161

  7. Miss A Suzy

  @missA_suzy
  1,321,221
  Сая дагагчтай
  Following 77

  6. Super Junior Eun Hyuk

  @AllRiseSilver
  1,346,785
  Сая дагагчтай
  Following 40

  5. Зохиолч Lee Wae Soo

  1,488,691 Сая дагагчтай
  Following 21,114

  4. Super Junior Yesung

  @shfly3424
  1,656,409
  Сая дагагчтай
  Following 51

  3. Super Junior Lee Teuk

  @special1004
  1,769,224
  Сая дагагчтай
  Following 9

  2. Super Junior Dong Hae

  @donghae861015
  2,406,328
  Сая дагагчтай
  Following 88

  1. Super Junior’s Choi Siwon

  @siwon407
  2,745,171
  Сая дагагчтай
  Following 279


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-22) Ïðîñìîòðîâ: 892 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: VIP

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 49.0.192.150  |  Огноо: (2012-10-23)

  () | 2012-10-23 | Мягмар|3.37 PM
  Nichkhun end alga!!!! say 500 gaad dagagchta shd!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû