Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай одууд хүүхэлдэйн киноны баатрын дүрд
 • Алдартай одууд хүүхэлдэйн киноны баатрын дүрд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.59 AM (2013-05-02)


  Алдартай одууд хүүхэлдэйн киноны баатрын дүрд...


  BiJYP

  Bi Rain and Park Jin Young  vs Light Yagami and Ryuk in Death Note  DaeSung

  BigBang Daesung vs Brock in Pokemon  Eunhyuk

  Super Junior Eunhyuk  vs Monkey D Luffy in One Piece  GDragon

  BigBang G-Dragon vs Rock Lee in Naruto  JaeJoong

  JYJ Jae Joong  vs Light Yagami in Death Note  Jinwoon

  2AM Jinwoon vs Gin Ichimaru in Bleach  MissA Jia

  MissA Jia vs Sakura in Naruto
  Nana

  After school Nana vs Lili in Tekken 5 DR/6  Secret Ji Eun

  Secret Ji Eun vs Hinata in Naruto  Seohyun

  SNSD Seohyun vs Honoka Yukishiro in Pretty Cure


  Thunder

  MBLAQ Thunder  vs George in Paradise Kiss  Yoona

  SNSD Yoona vs Risa Koizumi in Love Com  Yoseob

  BEAST Yoseob vs Momiji in Fruits Basket


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-02) Ïðîñìîòðîâ: 984 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû