Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü After School-ын шинэ дуу болох ‘First Love’ хориглогдох уу?
 • After School-ын шинэ дуу болох ‘First Love’ хориглогдох уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.21 PM (2013-06-09)

  NA

  After School-ын шинэ дуу "First Love.”-ын тийсрүүд нилээд олны дунд хүлээлттэй байгаа.

  Тэгвэл хүмүүс тэдний шинэ дуу хэт тачаангуй байдлаасаа болоод Өмнөд Солонгосын хуулийн дагуу хориглогдох байх гэж үзээд байгаа юм. PSY-ын "Gentleman” клип дээр замын хашлагыг өшиглөж байгаа хэсэг гардгаасаа болж телевизүүдээр гарахаас хориглогдсон.

  Мөн өмнө нь ч бас хэт тачаангуй хувцаслалтыг ч хориглож байсан юм.(RaNia-гийн дэбүт,4minute MIRROR MIRROR гэх мэт)  Source: http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 767 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû